Beo vid Skolinspektionen har i ett beslut i maj kritiserat Östhammars kommun (se fakta). Föräldrarna har under en längre tid varit missnöjda med hur skolan har hanterat situationen för deras barn. De anser att skolan bagatelliserat kränkande kommentarer som skolkamrater fällt.

– Vuxna kan inte säga till en elev att ”du har missförstått” om eleven känner sig kränkt, för då slutar man att berätta, säger elevens mamma som uppger att hon ofta fått hämta sitt barn i tårar på skolan.

Trots flera försök har vårdnadshavarna och skolan inte kommit överens om formerna för möten – skolan vill ha med utomstående samtalsledare från kommunen, vilket föräldrarna motsatt sig. Föräldrarna vill inte heller att skolsköterska och kurator talar med barnet utan att föräldrarna är med. Enligt mamman har barnet också bestämt sagt detta till skolans ledning. I juni beslutade rektorn att elevens föräldrar inte får besöka skolan, av arbetsmiljöskäl. De får inte heller delta vid föräldramöten och utvecklingssamtal ska hållas med extern personal från skolutvecklingsenheten. Beslutet omfattar hela höstterminen. Mamman är förtvivlad, och har redan brutit mot förbudet en gång.

– Det här handlar om ett barn som inte kan freda sig själv och har behov av oss vårdnadshavare. Ska arbetsmiljölagen hindra oss från att besöka skolan eller hämta vårt barn när ingen vuxen kan hjälpa?

Besöksförbud för vårdnadshavare är av så ingripande karaktär att det enligt Justitieombudsmannen (JO) ska beslutas genom ansvarig nämnd, för att det ska vara möjligt att överklaga. Det framgår av ett JO-beslut i ett liknande fall. Beslutsrätten kan även delegeras från nämnden till rektor – men så har inte skett i Östhammars kommun.

Agerandet försvaras ändå av barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén som i ett mejl till UNT skriver att ”varken skollagen eller dess förarbeten ger någon närmare ledning i frågan om huruvida ett beslut om att begränsa vårdnadshavares tillträde till en skola ska fattas av rektor eller nämnden. Enligt skollagen är det rektor som beslutar i ordningsfrågor på sin enhet.”

Besöksförbud är inget som Skolinspektionen och Beo normalt prövar. Men just nu utreder man ändå ärendet, efter kontakt med vårdnadshavarna.

– Beslut om besöksförbud faller inte under skollagen, men det kan få konsekvenser som gör att vi behöver utreda i fall eleven riskerar att inte få den utbildning som eleven har rätt till, säger Helen Allvin på Skolinspektionen.

Rektorn har endast velat svara via mejl på UNT:s frågor. Om det aktuella fallet kan rektorn inte uttala sig alls. Däremot säger hen att skolan har ett ständigt pågående arbete med att förebygga och förhindra kränkningar. Vid ålägganden från Beo följer skolan alltid dessa ”och gör de anpassningar/åtgärder som vi förväntas”.

Frågan är känslig. I en skrivelse till Beo från skolans skyddsombud står att vårdnadshavarnas agerande fört med sig en orimligt stor arbetsbelastning för flera inom personalen och att ”oproportionerligt stora resurser läggs på hantering av detta ärende”. Elevens mamma medger att en del olämpliga ord kan ha sagts i samband med att hon känt sig frustrerad över sitt barns skolsituation och skolans bemötande.

– Det kan ha varit så, men om rektorn är beredd att glömma och förlåta så är jag det också.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Lamell (S) vill inte kommentera ärendet. Han har aldrig varit med om att en skola infört besöksförbud för föräldrar.

– Nej, inte under de år som jag varit i politiken. Vi är glada om vårdnadshavare är med i skolan.