När svenska folket får avgöra vilken politisk fråga som är viktigast anger allt fler hälso- och sjukvården. Vi delar och förstår den oro som många människor känner för om hälso- och sjukvården ska finnas där för dem den dag de behöver den. Rapporter om brister i tillgängligheten, stängda vårdplatser och höga kostnader för inhyrd personal bekräftar denna bild.

Sedan vi hösten 2014 övertog ansvaret för dåvarande landstinget i Uppsala län har vi arbetat hårt med att skapa ordning och reda i den ekonomi som var i obalans med stora och skenande underskott framförallt på Akademiska sjukhuset.

I dag kan vi konstatera att underskotten har vänts till försiktiga överskott. Det har skapat ett utrymme att göra försiktiga satsningar.

Artikelbild

Börje ­Wennberg

För oss finns det i det här läget inget viktigare område att satsa på än de medarbetare som är den yttersta garanten för att leverera en högkvalitativ, jämställd och jämlik hälso- och sjukvård till länets invånare. Att kunna rekrytera, utveckla och behålla personal är en utmaning som vi delar med alla landets regioner/landsting och kommuner.

Hela den offentliga sektorn måste fundera över hur man konkurrerar om framförallt de ungdomar som under de kommande åren kliver in på arbetsmarknaden.

Vi har under 2016 och 2017 arbetat intensivt inte minst tillsammans med våra fackliga organisationer för att underlätta för den som börjar sin anställning inom något av våra vårdyrken. Vi har startat två kliniska utbildningsavdelningar där studenter på olika vårdprogram får en möjlighet att träna på det teamarbete som är en förutsättning för att kunna bedriva en modern och kvalitativ hälso- och sjukvård. Dessutom erbjuder vi sedan tidigare ett kliniskt introduktionsår till nya sjuksköterskor och ett motsvarande pilotprojekt har startats även för undersköterskor.

Vi har också startat ett arbete med klinisk introduktionstjänst för att snabbt kunna få in framförallt läkare med examen från något annat EU/EES-land på den svenska arbetsmarknaden.

Det pågår också ett intensivt arbete med att validera och introducera människor med kompetens och arbetslivserfarenhet från andra länder i våra verksamheter. Framförallt handlar det om språkintroduktion och utbildning kring regler och rutiner.

I det förslag till regionplan och budget som vi nu lägger fram för beslut i regionfullmäktige tar vi ytterligare steg. För det första har vi tagit till oss av den diskussion som har förts under flera år kring behovet av fler AT-läkarplatser i Region Uppsala. Från och med 2018 kommer därför antalet platser kraftigt att utökas. Det är ett sätt att säkerställa att vi har läkare att tillgå när de stora pensionsavgångarna kommer. Samtidigt kommer vi också att fortsätta utbyggnaden av specialistutbildningarna.

Vi vidtar också kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med och på sikt gör oss oberoende av inhyrd personal i våra verksamheter.

Att vara beroende av inhyrning av vårdpersonal är ett dyrt och ineffektivt sätt att bedriva hälso- och sjukvård på. För oss är självklart målet att kunna bedriva den bästa sjukvården och samtidigt kunna minska onödiga kostnader.

Börje Wennberg, ordförande i regionstyrelsens (S)Malena Ranch, vice ordförande i regionstyrelsen (MP)Region Uppsala

Fotnot: Tidigare artiklar i ämnet publicerade på unt.se/debatt 20/4, 27/4 och 28/4.