Inga samhällen, varken i Sverige eller någon annanstans, tar full hänsyn till allas lika rätt till mänsklig säkerhet. Varje dag under året är en kamp för att främja kvinnors ställning och säkerhet. Internationella kvinnodagen, det är inte kampens dag. Det är dagen vi uppmärksammar och hyllar kampen som alla kvinnorättsaktivister, och vi på gräsrotsnivå, oavbrutet utkämpar. Internationella kvinnodagen är den dag då vi uppmärksammar att kampen leder någonvart.

Orättvisor och förtryck drabbar kvinnor världen över och många kvinnor kämpar dagligen för en mer jämställd värld där alla människor ska få makten att bestämma över sina egna liv. Trots ett ökat uppmärksammande av hur kvinnors rättigheter kränks så är vi många som upplever att målet om en jämställd värld känns långt borta. Dina förutsättningar i livet bestäms till stor del redan i fosterstadiet och din könstillhörighet är betydligt mer avgörande för ditt framtida liv än din drivkraft eller förmåga.

Inför den internationella kvinnodagen 2016 vill vi, unga kvinnor och volontärer för Kvinna till Kvinna, slå ett slag för mänsklig säkerhet, oavsett kön eller ursprung. Vi kallar det ”Fred för alla.” Vi vill uppmärksamma Sveriges ansvar gentemot sin kvinnliga befolkning men också gentemot alla kvinnor runtom i världen.

Artikelbild

Sara Ulander, Aida Zekic och Hanna O'Connar

Att en av fyra kvinnor i Sverige utsätts för våld i nära relationer är ett stort misslyckande i att tillgodose mänsklig säkerhet. Att kvinnor får färre canceroperationer, billigare och äldre mediciner samt får vänta längre på att träffa en allmänläkare, är en ojämlikhet som minskar kvinnors tillgång till ett hälsosamt och långt liv. Föreställningar om könsroller gör att kvinnor tar större delen av ansvaret för hushållet, arbetar i fysiskt och psykiskt påfrestande yrken och följaktligen står för en större andel sjukskrivningar. Ojämställdhet i nära relationer, på arbetsmarknaden och inom sjukvården får oacceptabla konsekvenser för kvinnors säkerhet och livskvalitet i Sverige 2016.

Sexualisering och objektifiering av kvinnor och kvinnors kroppar sker världen över, i medier, i det juridiska systemet, inom sexhandel och porrindustrin, för att nämna några exempel.

Detta leder bland annat till psykisk ohälsa och till en normalisering av sexuellt våld. Sexuellt våld drabbar kvinnor världen över i såväl hemmen, på skolor, på gatan, i krig och i fredsbevarande insatser. Hur och var det sexuella våldet än sker så får det betydande negativa konsekvenser i form av oönskade graviditeter, spridning av sjukdomar, exkludering, stigmatisering och traumatisering. Sexualisering, objektifiering och sexuellt våld mot kvinnor är ett hot mot kvinnors möjlighet att leva i fred och måste bekämpas, framför allt genom de normer och signaler vi sänder ut.

En ökad tillgång till vapen ökar också risken för våld. Sverige bidrar till väpnade konflikter genom att vara en av världens största vapenexportörer.

I motsats till detta är vi övertygade om att investeringar i mänsklig säkerhet och utveckling är vägen till en fredligare värld. I dag blundar Sverige för sin roll som vapenexportör och tar inte heller ansvar för kvinnor på flykt. Fler och fler kvinnor väljer osäkra och farliga flyktvägar vilket ökar risken för övergrepp. Utan säkra flyktvägar lämnas kvinnor kvar i konfliktdrabbade områden och flyktingläger. Dessa omständigheter gör kvinnor extra sårbara för övergrepp och kränkningar.

Under 8:e mars vill vi uppmärksamma den ojämställdhet och osäkerhet som drabbar kvinnor runtom i världen. Vi vill också hylla den kamp som många kvinnor driver.

Inom alla områden är kvinnors röster och deltagande avgörande för vår framtid, inte minst inom det fredsbyggande arbetet.

Erfarenheter visar att kvinnors deltagande leder till en mer hållbar fred. Om målet är fred för alla så måste kvinnor vara en självklar del i fredsprocessen och i återuppbyggandet av samhället.

Anna Vigdis Gustavsson, Erika Leion Flodin, Sara Ulander, Erika Toivonen, Sofia Granström, Kvinna till Kvinnas volontärer Uppsala